KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

1)Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

‘’Falsepeti’’ tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

·Falsepeti tarafından falsepeti.com uzantılı internet sitesi üzerinden kullanıcıların fal baktırma faaliyetine ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kişisel verilerinin alınması,

·Falsepeti tarafından sunulan hizmetlerden ‘’Falsepeti’’ kullanıcılarını faydalandırmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli şirket içi çalışmaların yapılması,

·Falsepeti websitesinde yer alan kampanyalar hakkında ‘’Falsepeti’’ kullanıcıları ile pazarlama amacıyla irtibata geçmek,

·Falsepeti üye bilgilerini güncel tutmak, yönetmek ve sürdürmek,

·Falsepeti  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerek olan aktivitelerin icrası,

·Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve yerine getirilmesi,

·Falsepeti ile iş ilişkisi içerisinde olan iş ortaklarının ticari, teknik ve hukuki iş güvenliğinin yerine getirilmesi,

·Falsepeti denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·Falsepeti faaliyetlerinin şirket kuralları ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli stratejik ve operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,

·Falsepeti üyelerine ait kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,

·Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili kanunlar ve mevzuat kapsamında bilgi verilmesi.

 

2)Kişisel verilerinizin aktarılması:

 

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıdaki amaçlar doğrultuşunsa iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

      Finansal ve muhasebesel operasyonların yürütülmesi,

·Şirket içi operasyonların yürütülmesi,

·Kullanıcılarımızla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

·Hukuksal, teknik ve idari faaliyetlerin yürütülmesi,

·Veri güvenliğinin sağlanması

3) KVKK Md. 11’e göre Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVKK mevzuatı 11. Madde uyarınca;

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·Yasanın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KULLANICI BEYANI

Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım, yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildim. Kişisel verilerimin ‘’Aydınlatma Metni’’ ve yukarıda aydınlatıcı bilgilendirme formu kapsamında işlenmesine, bu kapsamda belirtilen iş ortakları, yurtiçi ve yurtdışındaki 3. kişiler ile paylaşılmasına özgür irademle açık rızam olduğunu kabul ediyorum.